Overovanie a kalibrácie meracích prístrojov.

 

 

   

   Veľmi dôležitým požiadavkom na meracie prístroje je skutočnosť, aby namerané hodnoty meranej veličiny zodpovedali i po dlhšej dobe používania meracej techniky v určitých toleranciach skutočnej reálnej hodnote. Tieto odchylky reálne jestvujú a sú spôsobené vicerými faktormi ako napr. neodborná manipulácia s prístrojmi, nesprávná údžba a skladovanie, starnutie materialov s ktorých sú vyrobené a pod. Preto tejto skutočnosti treba venovať mimoriadnu pozornosť a pri rozhodovaní o zaobstaraní meracieho prístroja uvažovať s časovými i finančnými nárokmi na udržanie dlhodobej funkčnosti a metrologickej spoľahlivosti meracej techniky.

 

   Legislatívná časť.

 

   Základným legislatívným dokumentom je Zákon č. 142/2000 Z.z. - Zákon o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 v znení zákona č. 431/2004 Z. z.  ktorý člení meradlá do týchto skupín : 

 

 -      národné etalóny a ostatné etalóny,

 -      certifikované referenčné materiály a ostatné referenčné materiály,

 -      určené meradlá.

 

   Používateľov meracích prístrojov sa z týchto skupín týkajú iba určené meradlá. Treba zdôrazniť, že zákon o metrológii uvádza

iba tie meradlá, ktoré sú predmetom regulácie. To však neznamená, že neexistujú aj iné meradlá. Tieto však nie je možné zaradiť

do vyššie uvedených skupín zákona o metrológii. Súčasný zákon o metrológii neupravuje metrologickú kontrolu ( kalibráciu ) ostatných

 ( neurčených ) meradiel. Tu sa predpokladá pôsobenie iných faktorov, napr. záujem používateľa meradla na kvalite výroby, certifikácia

systémov kvality a iné. Jedinú výnimku predstavuje ustanovenie § 9 ods. 7 a 8 zákona o metrológii bližšie vysvetlené v nasledovnej časti :

 

    Slovenská technická norma STN 01 0115:2001 „Terminológia v metrológii“ v bode 2.1 definuje meranie ako súbor činností s cieľom

určiť hodnotu veličiny.  Merania z hľadiska regulácie možno rozdeliť do týchto kategórií :

 

-   úradné meranie podľa § 20 Zákona o metrológii

-   merania uskutočňované podľa všeobecne záväzných iných právnych predpisov

-   ostatné merania

 

             Podľa § 20 ods.1 Zákona o metrológii úradné meranie je meranie vykonávané Slovenským metrologickým ústavom, určenou

          organizáciou, alebo autorizovanou osobou. Je charakteristické tým, že o jeho výsledku vydá vykonávateľ úradného merania doklad,

          ktorý je verejnou listinou.

         

             V tejto súvislosti treba poznamenať, že úradné meranie môže vyplývať aj z iných všeobecne záväzných právnych predpisov. Ako

          príklad možno uviesť zákon č. 596/2002 Z. z. ( úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane

          zdravia ľudí  v znení neskorších predpisov), ktorý na výkon niektorých činností vyžaduje akreditáciu alebo autorizáciu na výkon

         úradného merania. Na druhej strane zákon o metrológii ponecháva právomoc ostatným ústredným orgánom štátnej správy autorizovať

          fyzické osoby a právnické osoby na vykonávanie iných ako úradných meraní podľa osobitných predpisov. Ako príklad možno uviesť zákon

         Slovenskej národnej rady č.134/1992 Z.z. o štátnej správe ochrany ovzdušia v znení neskorších predpisov.

 

             Merania uskutočňované podľa všeobecne záväzných právnych predpisov sa podľa § 9 ods. 7 zákona o metrológii pokiaľ nie sú

         vykonávané určenými meradlami, musia sa vykonávať kalibrovanými meradlami. V § 9 ods. 8 sa súčasne vymedzuje okruh

         subjektov  vykonávajúcich kalibráciu.

 

     Merania nevykonávané podľa všeobecne záväzných právnych predpisov nemajú právne vymedzenie použitých meradiel. Odporúča

  sa však použitie kalibrovaných meradiel. Pokiaľ zákazník pri špecifikovaní požadovaných produktov, dodávateľ pri špecifikovaní

  ponúkaných produktov, alebo posudzovateľ a audítor pri posudzovaní resp. audite systémov manažmentu merania odkazujú na normu

  STN EN ISO 10012:2004 „Systémy manažérstva merania. Požiadavky na meracie procesy a meracie zariadenia“, musí merací prístroj

  dosiahnuť stav metrologickej konfirmácie.

 

   Veľmi významným dokumentom pre oblasť meracích prístrojov je Nariadenie vlády SR č. 294/2005 Z.z. O meradlách do ktorého

bola implementovaná Smernica Europského parlamentu a Rady č. 2004/22/ES z 31.2004, ktorá pojednáva o vyhlasovaní zhody.

 

 

Používanie určených  meradiel.

 

   Zákon o meradlách č.. 142/2000 Z.z. v znení zákona č. 431/2004 Z. z.  definuje tzv . určené meradlá. Tieto potom podliehajú v

zmysle tohto zákona overovaniu.

 

   Z § 19 ods. 2 zákona o metrológii vyplýva pre podnikateľa alebo inú právnickú osobu povinnosť :

 

-    používať určené meradlá v prípadoch, v ktorých je ich používanie ustanovené (§ 8 Zákona o metrológii), a na daný účel existuje druh

     meradla ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ak osobitný predpis neustanovuje inak alebo ak úrad neudelil výnimku,

-    udržiavať používané určené meradlá v náležitom technickom stave,

-    predkladať používané určené meradlá na metrologickú kontrolu podľa tohto zákona,

-    používať určené meradlá toho druhu, ktorý je na daný účel použitia určený,

-    viesť evidenciu používaných určených meradiel s uvedením dátumov ich overenia.

 

     Slovenský metrologický inšpektorát ( ďalej len „ SMI“ ) podľa § 33 ods. 3 písm. b) Zákona o metrológii kontroluje dodržiavanie

   povinností používateľmi určených meradiel. Inšpektori SMI sú podľa § 35 ods. 1 písm. b) Zákona o metrológii oprávnení požadovať od

   kontrolovaných osôb príslušné informácie, doklady a údaje.

 

     Podľa § 15 ods. 1 Zákona o metrológii  overenie určeného meradla pozostáva zo skúšky meradla a potvrdenia jeho zhody so

schváleným typom a s technickými požiadavkami a metrologickými požiadavkami na daný druh meradla. Z uvedeného vyplýva,

že meradlo musí zodpovedať schválenému typu, ktorý je opísaný v rozhodnutí o schválení typu. Pri schválení typu Európskych

spoločenstiev sa postupuje v súlade s ustanoveniami príslušných smerníc Európskych spoločenstiev vzťahujúcich sa na daný druh

meradla, ktoré boli prevzaté do legislatívy Slovenskej republiky formou príloh č. 6 až 21 k vyhláške ÚNMS SR č. 210/2000 Z. z.

o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov ( ďalej len „vyhláška“). Tieto prílohy súčasne uvádzajú

aj metódy skúšania pri prvotnom overení Európskych spoločenstiev.

 

 

 Používanie kalibrovaných meradiel.

 

    Zákon o metrológii ukladá v § 9 ods. 7 povinnosť používať kalibrované meradlá v prípadoch, ak sa meranie uskutočňuje podľa všeobecne

záväzného právneho predpisu a nevykonáva sa určeným meradlom. Súčasne sa v § 9 ods. 8  Zákona o metrológii vymedzuje okruh

subjektov vykonávajúcich kalibráciu. Okrem Slovenského metrologického ústavu, Slovenskej legálnej metrológie a akreditovaných kalibračných

laboratórií sú to laboratóriá s preukázateľne zabezpečenou nadväznosťou etalónov na národné etalóny, ostatné etalóny alebo na etalóny

zahraničných subjektov s porovnateľnou metrologickou úrovňou.

 

 

 Používanie iných ako určených a kalibrovaných meradiel.

 

    Na merania nevyžadované všeobecne záväznými právnymi predpismi a na merania nevykonávané v rámci systémov manažérstva kvality je

možné použiť meradlá iné ako určené  a kalibrované. Avšak takéto meradlá sú vhodné iba na informatívne merania s malou požadovanou

presnosťou a správnosťou. V ostatných prípadoch sa odporúča použitie kalibrovaných meradiel. V prípadoch ak :

 

  -   zákazník pri špecifikovaní požadovaných produktov,

  -   dodávateľ pri špecifikovaní ponúkaných produktov alebo

  -   posudzovateľ a audítor pri posudzovaní resp. audite systémov manažmentu merania

 

odkazujú na normu STN EN ISO 10012:2004 „Systémy manažérstva merania. Požiadavky na meracie procesy a meracie zariadenia“,

musí meracie zariadenie dosiahnuť stav metrologickej konfirmácie.

 

 

Úrady a inštitúcie zaoberajúce sa meraním, overovaním a kalibráciou meracej techniky.

 

   Na území Slovenskej republiky sa problematikou merania, overovania a kalibráciami meracej techniky zaoberajú nasledovné úrady

a inštitúcie :

 

-   Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR    -    www.normoff.gov.sk

-   Slovenský ústav technickej normalizácie                        -     www.sutn.gov.sk                               

-   Slovenská národná akreditačná služba                           -     www.snas.sk

-   Slovenská legálná metrológia                                         -     www.slm.sk

-   Slovenský metrologický ústav                                        -     www.smu.gov.sk

-   Slovenský metrologický inšpektorát                               -     www.smi.sk

 

 

Zoznam akreditovaných kalibračných laboratórií nájdete na  www.snas.sk , v časti : Akreditované subjekty / Zoznamy subjektov a vyhľadávanie,

kde podľa požadovanej veličiny ( napr.teplota , vlhkosť a pod. ) nájdete akreditované kalibračné laboratórium i s podrobným popisom.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________