Blok textu: Legislatíva

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

   

    V tejto časti chceme upozorniť na niektoré dôležité legislatívne opatrenia pre jednotlivé oblasti .

 

    Základnými legislatívnymi dokumentami pre oblasť obytného a pracovného prostredia sú :

 

    -  Zákon č. 353 / 2006 Z.z. -  o požiadavkách na vnútorné prostredie budov

    -  Zákon č. 300 / 2007 Z. z. - o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci

 

    -  Zákon č. 137 / 2010 Z. z. - O ovzduší    ( z 3. marca 2010 ) - v súčasnosti najkompetnejší zákon o ovzduší

 

 

       (  klikni na Zákon, alebo ho vyhľadaj v www.zbierka.sk )

    

   

 

     Pracovné , obytné  a životné prostredie                                                           Čisté priestory                                       Ostatné

 ___________________________________________________         ________________________         ________________________     

  

 

 ●   Vyhláška  č.326  MZ SR

      z 16.5.2002  

   STN EN 481 - Ovzdušie na     

     pracovisku - určeniei frakcií prachu

 ●  Legislatívný pohľad na  

     problematiku Čistých priestorov

 ●  Dýchacie orgány vo vzťahu

     k STN EN 481

    Vyhlášky  MZ SR

      týkajúce sa prachových častíc  

 ●  Veľkosť prachových častíc

     v zmysle STN EN 481 a US-EPA 

 

 ●  Referenčná listina prístrojov

     GRIMM 1.100 na Slovensku