Sídlo a adresa  :                           

________________________                

 

GRIMM  spol.  s r.o.                     

 Fraňa Kráľa 18                                  

 SK - 811 05 Bratislava                     

            

 

    Ďalšie kontakty  :

    ____________________________________

 

   Telef.       :         02 / 524 98 980  

   Mobil       :             0905 221 169

   Web         :         www.grimm.sk      

   E - mail    :        grimm@grimm.sk

                             grimm@stonline.sk

   IČO          :             31 328 644   

   IČ DPH    :              SK202030002            

                                                                                                 

 

Bankové  spojenie  : 

__________________________________________

 

 Prima banka Slovensko, a.s.  

 Vysoká 9

  Bratislava  

 Číslo účtu   :    4 000 096 805 / 3100     

 IBAN           :    SK 24 3100 0000 0040 0009 6805 

 BIC             :     LUBASKBX   

 

 

          

   Pri kontaktovaní používajte hlavne  E-mailové spojenie  - grimm@grimm.sk